1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Громадська спілка «Народний клуб Верес – Рівне» (далі за текстом – Клуб) об’єднує фізичних та юридичних осіб приватного права на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети на цілей, передбачених цим Статутом.
 • Спілка створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом та іншими актами Клубу.
 • Повне найменування Клубу:
  • Українською мовою: громадська спілка «Народний клуб Верес Рівне»;
  • Англійською мовою: public association «People’s club Veres Rivne».
 • Скорочене найменування Спілки:
  • Українською мовою: ГС «НК Верес Рівне»;
  • Англійською мовою: PA «NC Veres Rivne».
 • Організаційно-правова форма: громадська спілка.
 • Кольори Клубу: червоний та чорний.
 • Юридична адреса Клубу: ….

 

2.      МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

 

 • Метою діяльності Клубу є розвиток та популяризація футболу на теренах України загалом та Рівненщини зокрема.
 • Для досягнення зазначеної мети Клуб здійснює свою діяльність за наступними основними напрямами:
 • створення висококваліфікованого кадрового потенціалу футболу;
 • створення умов для підвищення соціального статусу футболу;
 • пропагування ідеї здорового способу життя та заняття спортом;
 • популяризація, розвиток та пропагування футболу та інших видів спорту;
 • пропагування та участь у соціальних, культурних, творчих, наукових та розважальних заходах, що є доцільними та необхідними для супроводу репрезентативних та публічних традицій лояльності клубу до його членів та широкого загалу;
 • здійснення зв’язків з іншими спортивним, та не тільки, організаціями та громадськими спілками, об’єднаннями тощо;
 • залучення підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських організацій, зацікавлених осіб до досягнення спільних з Клубом цілей та завдань;
 • створення, розвиток та вдосконалення ефективного та результативного футбольного клубу, що прийматиме участь у змаганнях з футболу різного рівня;
 • Здійснення інших дій не заборонених законом.

 

3.      ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) У СПІЛЦІ

 

 • Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
 • Повноваження засновника Клубу закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку. З моменту державної реєстрації Клубу кожен його засновник набуває статусу Привілейованого члена Клубу.
 • Членство у Клубі є добровільним.
 • Членами Клубу можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.
 • Прийом до членів Клубу здійснюється на підставі заяви, форма і порядок подачі якої регулюється Положенням про членство у Клубі.
 • Членство у Клубі поділяється на Загальне та Привілейоване, особливості порядку набуття та припинення яких визначаються Положенням про членство у Клубі.
 • Членство у Клубі припиняється у випадках:
  • Виходу із Клубу за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви у порядку, визначеному Положенням про членство у Клубі;
  • Виключення із Клубу у зв’язку з порушенням вимог цього Статуту або якщо діяльність члена суперечить меті чи цілям діяльності Клубу у порядку, визначеному Положенням про членство у Клубі;
  • Смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи або припинення учасника – юридичної особи.
 • Особливості припинення Загального та Привілейованого членства регулюються Положенням про членство у Клубі.

 

4.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

 

 • Права та обов’язки Загального члена Клубу:
  • Права Загального члена Клубу:
   • Звертатися до органів Клубу з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Клубу, одержувати відповіді;
   • Отримувати інформацію про діяльність Клубу;
   • Приймати участь у мирних зібраннях та інших заходах Клубу;
   • Поширювати інформацію про мету, цілі та напрями діяльності Клубу, його проекти;
   • Набувати статусу Привілейованого члена Клубу на підставах та в порядку, передбаченому Положенням про членство у Клубі;
   • Користуватися знижками/акціями по програмі лояльності «Я люблю Верес» та іншими пільгами, якщо вони визначені у Положенні про членство у Клубі.
   • Інші права, передбачені Положенням про членство в Клубі.
  • Обов’язки Загального члена Клубу:
   • Дотримуватись положень Статуту Клубу;
   • Виконувати рішення керівних органів Клубу;
   • Сприяти здійсненню завдань Клубу;
   • Брати участь у заходах, що проводяться Клубом;
   • Інші обов’язки, передбачені Положенням про членство у Клубі.
  • Права та обов’язки Привілейованого члена Клубу:
   • Права Привілейованого члена Клубі:
    • Права, передбачені п.п. 4.1.1.1. – 4.1.1.4. Статуту;
    • Приймати участь в Загальних зборах Клубу;
    • Обирати і бути обраними до керівних органів (органів управління) Клубу;
    • Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Клубу;
    • Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Клубу, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
    • Інші права, передбачені Положенням про членство у Клубі.
   • Обов’язки Привілейованого члена Клубу:
    • Обов’язки, передбачені п.п. 4.1.2.1. – 4.1.2.4. Статуту;
    • Приймати активну участь у діяльності Клубу відповідно до мети визначеної розділом 2 цього Статуту та напрямів діяльності;
    • Сплата членських внесків розмір, періодичність та порядок сплати яких визначений Положенням про членство у Клубі.
    • Інші обов’язки, передбачені Положенням про членство у Клубі.

 

5.      ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

 

 • Загальні збори Клубу (далі Загальні збори) є вищим органом управління (керівним органом) Клубу.
 • До складу Загальних зборів включаються всі Привілейовані члени Клубу. Загальні члени Клубу не включаються до складу Загальних зборів.
 • До повноважень Загальних зборів належать:
  • Визначення і затвердження стратегії, планів, програм діяльності Клубу, їх затвердження звітів про їх виконання;
  • Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Клубу;
  • Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших атрибутів Клубу;
  • Прийняття рішення про припинення діяльності Клубу;
  • Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  • Обрання Правління Клубу та відкликання Правління, або окремих членів Правління за поданням Президента Клубу;
  • Обрання та відкликання Голови Правління та його заступників;
  • Обрання та відкликання Президента Клубу, його заступників, членів Наглядової ради;
  • Визначення порядку та способів реалізації права власності на майно Клубу та здійснення контролю за його реалізацією;
  • Інші питання діяльності Клубу, у тому числі ті, що передані до компетенції інших керівних органів.
 • Періодичність засідань Загальних зборів і процедура їх скликання.
  • Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Президента клубу.
  • Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Президентом клубу на вимогу не менше 1/3 складу Привілейованих членів Клубу, Голови Правління, Наглядової ради або за ініціативою Президента клубу
  • Вимога про скликання позачергових загальних зборів надсилається Президенту клубу. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів оформлюється письмово, з викладенням підстав такого скликання та з зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, що вимагають скликання позачергових Загальних зборів, а також вимога має бути підписана цими особами з зазначенням дати подачі вимоги. Якщо вимога Привілейованих членів Клубу, Голови Правління чи Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів не виконана протягом 20 календарних днів, ці Привілейовані члени Клубу, Голова Правління чи Наглядова рада мають право самостійно скликати позачергові Загальні збори.
  • Дата, місце проведення та порядок денний загальних зборів повідомляється Привілейованим членам Клубу за 10 днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом або електронною поштою.
  • Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Привілейовані члени Клубу надсилають Президенту клубу не пізніше, ніж за 5 днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Президент клубу. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.
  • У разі внесення змін до порядку денного, порядок денний Загальних зборів зі змінами надсилається Привілейованим членам (учасникам) Спілки не пізніше, ніж за 3 дні до початку Загальних зборів у письмовій формі рекомендованим листом або електронною поштою.
  • У разі неможливості особисто прийняти участь у Загальних зборах, Привілейований член Клубу не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення Загальних зборів повідомляє про це Президента клубу у письмовій формі рекомендованим листом або електронною поштою, із зазначенням причини та наявності наміру прийняти участь у Загальних зборах шляхом використання засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, інтернет тощо), із зазначенням конкретного засобу зв’язку.
 • Процедура прийняття рішень Загальними зборами, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку.
  • Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа Привілейованих членів, обрана Загальними зборами Головою Загальних зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться Секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і Секретарем Загальних зборів, котрий обирається учасниками Загальних зборів.
  • Загальні Збори приймають Рішення. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Клубу та членів Клубу.
  • Рішення Загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів (50 відсотків + 1 голос) присутніх на Загальних зборах Привілейованих членів Клубу, кожен з яких має один голос на Загальних зборах.
  • Прийняття рішень про внесення змін та доповнень до Статуту Клубу, створення, припинення (у формах, відповідно до чинного законодавства України) Клубу, відчуження майна Клубу на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Клубу (за винятком майна що визначене п.11.9 даного статуту) приймається більшістю голосів, але не менше 3/4 Привілейованих членів, присутніх на Загальних зборах.
  • За умови виконання вимоги, зазначеної у пункту 5.4.7. Статуту, Привілейовані члени Клубу можуть приймати участь у Загальних зборах шляхом використання засобів зв’язку. У такому випадку Привілейований член Клубу вважається таким, що присутній на Загальних зборах, у разі голосування з усіх питань порядку денного одночасно із проведенням засідання Загальних зборів або до моменту закінчення засідання і забезпечення донесення свого голосу з усіх питань порядку денного до Голови Загальних зборів з використанням обраного засобу зв’язку.
  • Привілейований член Клубу не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Клубом.
 • Повноваження Загальних зборів припиняються з моменту припинення Клубу в установленому законом порядку.

 

6.       ПРАВЛІННЯ КЛУБУ

 

 • Правління Клубу є органом управління (керівним органом) Клубу на період між Загальними зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
 • Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Клубу в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
 • Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами за поданням Президента клубу. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Клубу та належне виконання своїх посадових обов’язків.
 • До повноважень Правління відноситься:
  • Організація виконання рішень Загальних зборів;
  • Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення стратегій, планів, програм діяльності Клубу, затвердження звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Клубу;
  • Розробка та затвердження заходів, необхідних для виконання стратегій, планів, програм діяльності Клубу;
  • Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів Клубу;
  • Управління поточною діяльністю Клубу (адміністрування);
  • Управління фінансами Клубу та бухгалтерським обліком;
  • Організація, управління та координування напрямів діяльності Клубу, визначених згідно цього Статуту;
  • Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Президента клубу.
 • Порядок обрання і повноваження Голови Правління:
  • Голова Правління обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.
  • Голова Правління є членом Правління, головує на засіданнях Правління та керує поточною діяльністю Правління
  • Голова Правління без довіреності представляє Клуб у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, фізичними особами з усіх питань діяльності Клубу.
  • Голова Правління укладає будь-які правочини (договори) в межах повноважень Правління, підписує фінансові, бухгалтерські та платіжні документи без окремої довіреності.
  • Голова Правління видає довіреності на представництво Клубу та визначає коло їх повноважень в межах повноважень Правління.
  • Голова Правління затверджує спільно з Президентом Клубу правила, процедури, положення та інші внутрішні нормативні документи Клубу.
 • Засідання Правління: повноваження, періодичність і процедура скликання.
  • Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються колегіально на Засіданнях Правління.
  • Правління проводить чергові і позачергові Засідання Правління. Чергові Засідання Правління скликаються Головою Правління один раз на місяць.
  • Позачергові Засідання Правління скликаються на вимогу 1/3 членів Правління.
  • Про час, місце, та порядок денний Засідань Правління члени Правління повідомляються не пізніше, ніж за 3 дні до початку Засідання Правління у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.
  • Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень з будь-яких питань, що входять до компетенції Правління шляхом надсилання Голові Правління своїх пропозицій не пізніше, ніж за 2 дні до початку Засідання Правління у письмовій формі рекомендованим листом або електронною поштою. Рішення про включення отриманої пропозиції до порядку денного Засідання Правління приймається Головою Правління.
  • У разі внесення змін до порядку денного, порядок денний Засідання Правління зі змінами надсилається членам Правління не пізніше, ніж за 1 день до початку Засідання Правління у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.
  • У разі неможливості особисто прийняти участь у Засіданні Правління, член Правління не пізніше ніж за 1 день до початку Засідання Правління повідомляє про це Голову Правління у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою, із зазначенням причини та наявності наміру прийняти участь у Засіданні Правління шляхом використання засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, інтернет тощо), із зазначенням конкретного засобу зв’язку.
 • Процедура прийняття рішень Правлінням, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку.
  • Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів (50 відсотків + 1 голос) присутніх на Засіданні Правління членів Правління, кожен з яких має один голос.
  • За умови виконання вимоги, зазначеної у пункту 6.6.7. Статуту, члени Правління можуть приймати участь у Засіданні Правління шляхом використання засобів зв’язку. У такому випадку член Правління вважається таким, що присутній на Засіданні Правління, у разі голосування з усіх питань порядку денного одночасно із проведенням Засідання Правління або до моменту закінчення Засідання і забезпечення донесення свого голосу з усіх питань порядку денного до Голови Правління з використанням обраного засобу зв’язку.

 

7.      ПРЕЗИДЕНТ КЛУБУ

 

 • Керівником Клубу є Президент Клубу.
 • Президент Клубу здійснює оперативне управління справами в межах, встановлених цим Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
 • Президент Клубу обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років.
 • Президент Клубу є підзвітним Загальним зборам і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Клубу пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Клубу.
 • Президент Клубу може укладати будь-які правочини, у тому числі міжнародного характеру, у межах своєї компетенції.
 • Президент Клубу є членом Правління Клубу.
 • До повноважень Президента Клубу відносяться:
  • Управління побудовою та розвитком Клубу;
  • Фандрайзинг;
  • Організація, управління та координування напрямів діяльності Клубу, визначених розділом 2 цього Статуту;
  • Формування та внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій з основних напрямків діяльності Клубу;
  • Виконання рішень Загальних зборів та здійснення окремих повноважень у періоди між їх засіданнями;
  • Прийняття на роботу та звільнення працівників Клубу;
  • Затвердження посадових інструкцій для штатних працівників Клубу;
  • Видання розпоряджень та наказів, які є обов'язковими для виконання всіма органами та членами Клубу;
  • Звітування про свою роботу перед Загальними зборами Клубу на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини Привілейованих членів Клубу.
  • Здійснення інших інші функцій відповідно до цього Статуту.
 • Президент клубу без довіреності представляє Клуб у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, фізичними особами з усіх питань діяльності Клубу.
 • Президент клубу видає довіреності на представників Спілки та визначає коло їх повноважень в межах власних повноважень.
 • Президент клубу може мати одного або декілька заступників. Заступники Президента клубу здійснюють управління напрямами діяльності Клубу відповідно до визначених Президентом клубу функціональних обов'язків. Заступники Президента Клубу призначаються та звільняються Президентом клубу.
 • Президент клубу затверджує спільно з Головою Правління правила, процедури, положення та інші внутрішні нормативні документи Клубу.

 

8.      НАГЛЯДОВА РАДА

 

 • Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Клубу. Голова Наглядової ради є членом Правління.
 • Наглядова рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.
 • Персональний склад Наглядової обирається Загальними зборами з числа Привілейованих членів Клубу строком на 2 роки.
 • Наглядова рада підзвітна Загальним зборам та подає їм на затвердження результати проведених перевірок не рідше одного разу на рік.
 • Наглядова рада у межах своєї компетенції має право:
  • Вимагати та отримувати від посадових осіб Клубу, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про діяльність Клубу, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;
  • Складати висновки і звіти з перевірки діяльності Клубу та подавати їх на затвердження Загальних зборів;
  • Залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Клубу;
  • Складати ліквідаційний баланс Клубу.
 • Наглядова рада зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Клубу, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Клубу чи її членів.

 

 

 

9.      ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

 

 • Звітування керівних органів Клубу перед Привілейованими членами Клубу здійснюється на засіданнях Загальних зборів Клубу не рідше одного разу на рік.
 • За результатами діяльності Клубу за календарний рік готується річний звіт про діяльність Клубу, який публікується на інтернет-ресурсах Клубу відкритого доступу не пізніше 31-го січня наступного за звітним року.
 • Особи з числа Привілейованих членів Клубу, відповідальні з підготування та публікацію річного звіту, призначаються Загальними зборами Клубу за поданням Президента клубу чи Голови правління.
 • Річний звіт перед публікацією затверджується Президентом клубу.

 

10.   ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

 • Рішення, дії, бездіяльність керівних органів можуть бути оскаржені Привілейованими членами Клубу.
 • До рішень, дій, бездіяльності, які можуть бути оскаржені, належать ті, що:
  • Суперечать меті та завданням Клубу;
  • Дискредитують Клуб;
  • Порушують права і законні інтереси учасників Клубу.
 • Скарга на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Клубу подається письмово на ім'я Президента клубу.
 • У скарзі має бути зазначено прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання Привілейованого члена Клубу, викладено суть порушення та вимоги. Скарга повинна бути підписана скаржником із зазначенням дати. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається скаржнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня її надходження.
 • Скарга, оформлена належним чином і подана у встановленому порядку, підлягає обов'язковому прийняттю та розгляду.
 • Президент клубу, отримавши скаргу, розглядає її на предмет відповідності викладеним фактам. У разі, якщо факти, викладені в скарзі, відповідають дійсності, Президент звертається до особи, на рішення, дії, бездіяльність якої подано скаргу, вимагаючи усунення порушень. У разі якщо порушення не буде усунуте протягом 20 (двадцяти) календарних днів Президент зобов'язаний ініціювати скликання Загальних зборів Клубу на котрих поставити на обговорення вказане питання.
 • Усі питання, що не знайшли свого вирішення згідно цього Статуту та інших нормативних актів Клубу прийнятих у відповідності до цього Статуту можуть бути вирішені у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

 

11.    ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА КЛУБУ

 

 • Клуб є неприбутковою організацією, яка підлягає внесенню до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до законодавства України.
 • Клуб може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. У володінні, користуванні чи розпорядженні Клубу можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, яке потребується для виконання статутної мети Клубу.
 • Джерелами надходження коштів та майна Клубу є:
  • Добровільні внески, гранти, подарунки та відрахування, пожертвування тощо на користь Клубу від громадських організацій, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі;
  • Членські внески за умови їх встановлення Положенням про членство у Клубі;
  • Підприємницька діяльність Клубу;
  • Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Клубу з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;
  • Надходження від депозитних вкладів, надходження від підприємств та організацій, що перебувають у власності Клубу;
  • Надходження від закордонних фондів та окремих осіб у вигляді грошових коштів в іноземній валюті та українській гривні, в натуральній формі;
  • Придбання Клубом майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності;
  • Інші джерела, не заборонені законом.
 • Отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників, членів Клубу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Кошти та майно можуть використовуватися для реалізації статутної мети та напрямів діяльності Клубу, а також для оплати праці працівників, нарахування єдиного соціального внеску, оплати організаційно-технічного забезпечення діяльності Клубу та ведення адміністративно-господарської діяльності Клубу.
 • Клубу несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Клубу не несуть відповідальності за зобов’язаннями Клубу.
 • Клуб зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 • У разі припинення Клубу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.
 • Клуб зобов’язаний зберігати не менш ніж 51 % власності над Товариством з обмеженою відповідальність «Народний футбольний клуб «Верес - Рівне»» (ЄДРПОУ 34418437), що станом на час затвердження даного Статуту є 100% власністю Клубу.
 • Зміни до п.11.9 даного Статуту може бути внесено виключно Загальними зборами клубу на яких будуть присутні не менш ніж 4/5 усіх Привілейованих членів клубу.

 

12.   ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ

 

 • Клуб може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
 • Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними зборами.
 • Філія Клубу є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Клубу та здійснює всі або частину функцій Клубу.
 • Представництво Клубу є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Клубу та здійснює представництво і захист інтересів Клубу.
 • Відокремлені підрозділи Клубу не є юридичними особами, якщо інше не передбачено законодавством.
 • Відокремлені підрозділи Клубу утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Клубу та відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.
 • Керівники відокремлених підрозділів Клубу призначаються і діють на підставі довіреності, виданої Президентом клубу, та в межах повноважень, визначених нею.

 

13.   СТАТУТ СПІЛКИ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

 • Дана редакція Статуту Клубу затверджується Загальними зборами та підписується Президентом Клубу.
 • Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше ніж 3/4 Привілейованих членів Клубу, присутніх на Загальних зборах. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Нові редакції Статуту підписуються Головуючим та Секретарем Загальних зборів Клубу. Справжність підписів на нових редакціях Статуту засвідчується нотаріально.

 

14.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

 

 • Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Клубу.
 • Припинення діяльності Клубу має наслідком припинення юридичної особи. Клуб вважається таким, що припинила свою діяльність, з моменту внесення уповноваженим органом з питань реєстрації запису про це в державний реєстр.
 • Клуб має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
 • Рішення про саморозпуск Клубу приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 Привілейованих членів (учасників) Спілки, присутніх на Загальних зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до Статуту.
 • Реорганізація Клубу здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 Привілейованих членів Клубу. Присутніх на Загальних зборах. Реорганізація Клубу здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Спілки про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
 • Порядок та правові наслідки припинення діяльності Спілки шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Спілки визначається відповідно до чинного законодавства.

 

15.   ПІДПИСИ

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТУТ можна ТУТ